Дружество за разпространение на знания "Мисъл"          

                                    Велико Търново

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by
LEXCOM

  Кои сме ние      Какво правим      Нашата мисия      Нашите партньори      Полезни връзки


         
 
НАШАТА МИСИЯ
 

ДРЗ "МИСЪЛ" утвърждава демократичните ценности чрез непрекъснато образование за населението; то предлага висококачествени образователни услуги за млади хора и за възрастни, за учители, обучители, безработни, хора с физически недъзи, малцинствени групи и др.

Нашите стратегии за бъдещето са насочени към съчетаване на традициите с нови методи и насоки за развитие; работа по пилотни проекти, обмяна на опит на национално и транснационално ниво.

Цели:

  • повишаване на общообразователната, квалификационната и информационната подготовка, насочена към пълноцен-ната реализация на личността, в съответствие със съвре-менните постижения на науката, социалната практика и обществените ценности;

  • проучване, обобщаване и внедряване в практиката на положителния опит на други сродни НПО  в страната и чужбина;

  • Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на социално слаби и инвалиди, на хора от различни възрасти, категории и етноси.

За реализиране на мисията и целите си:

  • разработва програми за общо и професионално обучение,  за допълнителна  квалификация и специализация, лекции, семинари, дискусии, конференции, дистанционно обуче-ние  и др;

  • провежда общообразователни и професионални обучения, специализации и квалификации на безработни.Организира различни форми на езиковата, икономическа, трудово-правна, екологична, гражданска и  обща подготовка на населението;

  • осъществява проучвателна, разработваща, експертна, консултантска и др. дейности с приложен характер;

  • изгражда и поддържа информационна система в помощ на лекторите, специалисти и др.потребители;

  • сътрудничи на договорна и икономическа основа, асоциира се с други организации и влиза в сдружения, имащи отношения към процесите на създаване, разпространение, овладяване и прилагане на знания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Страницата е разработена с подкрепата на

 

Института за международно сътруд- ничество на Съюза на Германските народни университети - бюро София

 


Начало
| Новини | Събития | Структура | Проекти | Дейности
Устав | Ръководство | Контакти

 

 Кои сме ние


ДРЗ "Мисъл" е създадено на 9 юни 1992г. като доброволно сдружение на представители на интелигенцията за разпространение на знания от всички области на науката, културата и социалната практика.

натисни тук »

 Какво правим


ДРЗ"Мисъл" предлага квалификационно обучение, курсове и консултации.

натисни тук »

Нашата мисия


Утвърждаване на демократичните ценности чрез непрекъснато образование за населението.

натисни тук »

Нашите партньори


ДРЗ "Мисъл" успешно си сътрудничи с...

натисни тук »