Дружество за разпространение на знания "Мисъл" - Велико Търново

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by
LEXCOM


         
 
НОВИНИ
 

 

ДРЗ "МИСЪЛ" участва в следните международни и национални проекти:

През 2015 г. ДРЗ ”Мисъл” участва  в организиран от  МТСП - ГД  ЕФМПП конкурс  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   по процедура “АКТИВНИ”  BG05M90P001-1.002 . Проектното предложение  бе класирано и Сдружението  утвърдено като бенефициент  в партньорство с 5 фирми от сферата на малкия и среден бизнес: СТРОИТЕЛНО-ТЪРГОВСКА КАНТОРА ЕООД - гр. Г.Оряховица; КИНОВ ЕАД – гр. Г.Оряховица; КАМЕЛИЯ- СК ЕООД- В.Търнoво; САРАКТ 2012 ЕООД – гр.Г.Оряховица и ЕКСТАЗ 77 ЕООД- с.Първомайци.

На 20.04.2016 г. се подписа договор  между МТСП, чрез ГД ЕФМПП  и Сдружение   Дружество за разпространение на знания “Мисъл” –В.Търново за безвъзмездна финансова помощ в размер на 235 860,20 лв по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BGM90P001-1.002 за изпълнение на проект BGM90P001-1.002-0064  ПОВЯРВАЙ В СЕБЕ СИ .

От 2013 г. дружество “Мисъл” се включи в реализацията на проекта  “Студентски практики” по ОПРЧР  като организация, която  предоставя възможност на студенти за производствена практика.   Проектът  е добра възможност за популяризиране дейността на  неправителствените организации като цяло, центровете за професионално обучение, в частност и конкретно тази на  сдружението в обществена  полза, каквото е  ДРЗ  “Мисъл”

      В офиса на дружеството проведоха своята практика 25 студенти, голяма част от които продължаватда  участват като доброволци.

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – за достоен живот и по-добра перспектива на младите хора в социално неравностойно положение - www.provo-missal.org

Социалноинвестиционен фонд  ИФ  при  МТСП МП -5811

Основните цели на проекта:

·        Съдействие на педагогическата общност за преодоляване на ефектите от институционализацията и социалната изолация на учащите се в СУПЦ ”Елена Грънчарова” Г.Оряховица в съответствие със съвременните стандарти за помощ и подкрепа чрез обучителни семинари и тренинги;

·        Диференциация на социалната помощ на пребиваващите чрез специализирана групова работа за развитие на комуникативни умения и усвояване на валидни поведенчески модели;

·        Индивидуализиране на грижата и социалната подкрепа за интеграция на младите хора след напускане на СУПЦ  в трудова, професионална и обществена среда.

Постигнати резултати :

1.Осъществено въвеждащо и поддържащо обучение на учителите и възпитателите в  6 тренинга с преобладаващи интерактивни методи и една кръгла маса за обсъждане на проблемни за институцията въпроси.

2.Проведени 6 психотерапевтични тренинга с учащите  за преодоляване на изолираността и страха от социално вписване в средата, за развитие на комуникативни умения, за работа в екип, за формиране на готовност за самостоятелен живот и справяне с проблемите на трудовата и професионална реализация извън институцията ;

3.Реализирана богата програма от културно масови и спортно-туристически прояви за разнообразяване на монотонния живот извън учебния процес, осмисляне на свободното време чрез полезни за младежите дейности и формиране на адекватно на условията поведение в и извън институцията  СУПЦ;

4. Изготвени от екипа индивидуални оценки на 54 учащи се и предложена методика за такава дейност на  учителите и социалните работници ;

 5. Създаден психо-социален кабинет,оборудван с компютърна конфигурация и инструментариум за индивидуална и групова работа.

 6. В груповата и индивидуалната работа с учащите се се включиха студенти доброволци от специалността социална педагогика и психология на ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”.

7. С цел устойчивост на постигнатите резултати и като обобщение на опита от проекта се издадоха 2 методически пособия:Помощ и подкрепа на деца и младежи в риск”  и Млади хора в рискова ситуация”, диплянка и документален филм.  

 

 

Creative Education through Innovative Approaches

CREDUTIA

Leonardo da Vinci Partnerships 2008

Number: LLP-2009-LEO-MP-14

VET teachers and trainers meet more and more young adult learners from various ethnic minorities and migrants. The project CREDUTIA (Creative Education through Innovative Approaches) for such educators improves their professional competence to train/teach such learners more efficiently, to exploit their traditional cultural habits, skills for certain crafts and to come in everyday contact with their different way of communication.

They will be able to cope with difficult situations during the process of teaching young adult learners with not-recognised skills and to help them to complete their vocational training through the knowledge on their cultural and traditional peculiarities and cultural and social ranking. Learners have got different behaviour that makes training and education more difficult. But the exploitation of the creativity  of learners for own educational activities where teachers are rather guides, partners and advisors means the improvement of multicultural educational competences of VET teachers/trainers and may bring more efficient educational outcomes.

Objectives:

To increase the professional competences of VET t/t of adults in the intercultural dialogue with migrants and people with a different cultural habits and background

To cover the gap in their own professional qualification

To motivate them to learn more about culture and differences of migrants and ethnical minorities To be able to interact with them better and to exploit their cultural potential for the education

To be able to transfer this knowledge and experience to other people and to contribute to a positive thinking of people towards migrants and people with a different cultural background at all.

Problems to be addressed:

There is a gap in the qualification of educators of adults - lack of knowledge of reasons of a different behaviour and understanding from the side of migrants and ethnical minorities than European natives.

 

E-business tools and strategy in SME in agriculture and foodprocessing industries

A low level stimulation and implementation approach  of electronic trade and commerce

LEONARDO DA VINCI

Community Vocational Training Action Programme

Second phase: 2000-2006

Number : NL/03/B/P/PP/15 73 15

 Name of promoting organisation:    INHOLLAND, The Nethelands

 Aim

We aim to stimulate SME's to apply so-called e-business tools, to think about electronic possibilities and to get insight in their need for computerised systems for CRM, supply management, HRM, etc.

Strategy:

  • To acquire in partner-countries 20 or more companies (SME with 30 - 250 employees) interested to implement/apply e-business (tools);
  • The set up of study groups of entrepreneurs, telling each other their need, their bottlenecks, their experiences and their concerns and doubts (4 sessions). An e-business consultant will coach these sessions and give support and information.
  • Each entrepreneur will develop a company directed implementation plan, which might be executed with support of the consultant. To have regular (e.g. four times) discussions / sessions: explanation of e-business, support with e-business plans, implementation, bottlenecks, what went wrong and the effect on the company.
  • Evaluation of this approach (method) and the effect on the company.
  • Dissemination of this methodology to other institutes / companies, to help them with this approach and to improve developed training materials / cases via national workshops;
  • Translation of training materials, information brochure, etc. in partner's language.

Results: knowledge of e-business components, insight in possible effects, and (execution of) individual e-business implementation plans. Via a leaving talk: plans, interests, future requirements, advice about the implementation plan participating companies may choose to execute the developed implementation plan with support of the project.

 

Wo-Men: Gender Equality Creates Democracy

SOCRATES PROGRAMME

 Number:109771 - CP -1-2003-1- LT -  GRUNDTVIG  -  G1PP

Coordinator:  Social Innovation Fund – Kaunas, Lithuania

The project aims to promote European value on gender equality and democracy through lifelong learning and to develop quantitative and qualitative instruments to monitor the application of gender sensitive policies. The sustainable, democratic development of the society could not be ensured without gender-balanced policy taking into account representation, resources and results. That is why the project targets policy and decision makers, adult educators and leaders of NGOs, which could influence and improve gender-balanced policy on local, regional and national levels towards the needs of gender-discriminated people. This project will contribute also to the EU enlargement by giving possibility to share good practices on gender equality machinery and policies from Western Countries, where this process started more that twenty years ago, with Accession countries, in which gender equality policies exist only in their conception. Main activities are oriented for stimulating of demand for lifelong learning on gender equality and developing social partnership between organisations from the civil society and the political world to bring about gender equality initiatives for the most disadvantaged people.

The main outputs are:

·                    Report on comparative analysis of the structures of gender equality machinery in the countries involved.

·                    Good practice guide on implementation of innovative measures in the partnership countries to promote gender equality through lifelong learning.

·                    Survey report on qualitative and/or quantitative indicators of gender equality/inequality

·                    Curricula and electronic manual on a CD-ROM "Gender equality education for policy and decision makers, adult educators and leaders of NGOs".


Начало| Новини | Събития | Структура | Проекти | Дейности
Устав | Ръководство | Контакти

 Кои сме ние


ДРЗ "Мисъл" е създадено на 9 юни 1992г. като доброволно сдружение на представители на интелигенцията за разпространение на знания от всички области на науката, културата и социалната практика.

натисни тук »

 Какво правим


ДРЗ"Мисъл" предлага квалификационно обучение, курсове и консултации.

натисни тук »

Нашата мисия


Утвърждаване на демократичните ценности чрез непрекъснато образование за населението.

натисни тук »

Нашите партньори


ДРЗ "Мисъл" успешно си сътрудничи с...

натисни тук »