Дружество за разпространение на знания "Мисъл" - Велико Търново

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by
LEXCOM


         
 
ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: ПОВЯРВАЙ В СЕБЕ СИ

№ : BG05M90P001-1.002-0064

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 МЕСЕЦА /20.04.2016 – 31.12.2017г./

 Главната цел на проекта "ПОВЯРВАЙ В СЕБЕ СИ " е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 годишна възраст, живеещи в малки градове и села на Великотърновска област, общини В.Търново, Г.Оряховица и Лясковец, които не учат и не работят и не са обхванати с регистрация като безработни лица в АЗ.

Проектът се реализира в рамките на 20 месеца и обхваща периода от 20 април 2016 до 31.12.2017 г.

Предвидени са  основните  дейности: 

- Идентификация  на  150 икономически неактивни младежи до 29 год.възраст, които не се обучават в момента /през последните 4 месеца / Избор на тези от тях, които са изявили желание за включване в следващите дейности по проекта;

- Провеждане  на едноседмично мотивационно обучение със 120-те избрани младежи- така формиралата се целева група от преки бенефициенти за активно търсене на работа. Обучетнието ще се проведе в групи от по 10 участника;

- Предоставяне на професионално обучение  на 90 младежи  в 6 курса  по 5 специалности, както следва:  1 курс за подготовка на зидари, 1 курс за кофражисти, 2 курса за основни и довършителни работи в строителството, 1 курс за продавач-консултанти и 1-за  офис-секретари.Продължителността на обучението в курсовете за професионална квалификация е с продължителност до 3 месеца.

По време на мотивационното и професионалното обучение всички включени младежи получават стипендии.

- Из средите на успешно завършилите професионално обучение  след приключване на занятията ще бъдат включени в субсидирана заетост 55 лица , разпределени съгласно предварителните заявки на работодателите - партньори, както следва: 32 младежи по професия "Строител", специалности "Зидар" - 8 , "Кофражист" - 5 и "Помощник в строителството" - 19 младежи; 8 души по професията "Продавач-консултант", 10 души по професията "Офис-секретар". От идентифицираните лица, непреминали през професионално обучение, но преминали през мотивационното обучение, се предвижда наемане по субсидирана заетост на длъжност "Чистач/хигиенист" - 5 души.

Екипът за ръководство и управление на проекта и експертите в отделните направления поемат ангажимента да консултират останалите извън субсидираната заетост да  продължат  прекъснатото обучение или да се  регистрират в бюрата по труда.  

ДРЗ "МИСЪЛ" участвало и в следните международни проекти:

E-business tools and strategy in SME in agriculture and food processing industries

A low level stimulation and implementation approach  of electronic trade and commerce

LEONARDO DA VINCI

Community Vocational Training Action Programme

Second phase: 2000-2006

Number : NL/03/B/P/PP/15 73 15

 Name of promoting organisation: INHOLLAND, The Netherlands.

 Aim

We aim to stimulate SME's to apply so-called e-business tools, to think about electronic possibilities and to get insight in their need for computerised systems for CRM, supply management, HRM, etc.

Strategy:

  • To acquire in partner-countries 20 or more companies (SME with 30 - 250 employees) interested to implement/apply e-business (tools);

  • The set up of study groups of entrepreneurs, telling each other their need, their bottlenecks, their experiences and their concerns and doubts (4 sessions). An e-business consultant will coach these sessions and give support and information.

  • Each entrepreneur will develop a company directed implementation plan, which might be executed with support of the consultant. To have regular (e.g. four times) discussions / sessions: explanation of e-business, support with e-business plans, implementation, bottlenecks, what went wrong and the effect on the company.

  • Evaluation of this approach (method) and the effect on the company.

  • Dissemination of this methodology to other institutes / companies, to help them with this approach and to improve developed training materials / cases via national workshops;

  • Translation of training materials, information brochure, etc. in partner's language.

Results: knowledge of e-business components, insight in possible effects, and (execution of) individual e-business implementation plans. Via a leaving talk: plans, interests, future requirements, advice about the implementation plan participating companies may choose to execute the developed implementation plan with support of the project.

 

Wo-Men: Gender Equality Creates Democracy

SOCRATES PROGRAMME

 Number:109771 - CP -1-2003-1- LT -  - PP

Coordinator: Social Innovation Fund – Kaunas, Lithuania

The project aims to promote European value on gender equality and democracy through lifelong learning and to develop quantitative and qualitative instruments to monitor the application of gender sensitive policies. The sustainable, democratic development of the society could not be ensured without gender-balanced policy taking into account representation, resources and results. That is why the project targets policy and decision makers, adult educators and leaders of NGOs, which could influence and improve gender-balanced policy on local, regional and national levels towards the needs of gender-discriminated people. This project will contribute also to the EU enlargement by giving possibility to share good practices on gender equality machinery and policies from Western Countries, where this process started more that twenty years ago, with Accession countries, in which gender equality policies exist only in their conception. Main activities are oriented for stimulating of demand for lifelong learning on gender equality and developing social partnership between organisations from the civil society and the political world to bring about gender equality initiatives for the most disadvantaged people.

The main outputs are:

  • Report on comparative analysis of the structures of gender equality machinery in the countries involved.

  • Good practice guide on implementation of innovative measures in the partnership countries to promote gender equality through lifelong learning.

  • Survey report on qualitative and/or quantitative indicators of gender equality/inequality

  • Curricula and electronic manual on a CD-ROM "Gender equality education for policy and decision makers, adult educators and leaders of NGOs".

Реализирани проекти с външно финансиране:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – за достоен живот и по-добра перспектива на младите хора в социално неравностойно положение - www.provo-missal.org

Социалноинвестиционен фонд  ИФ  при  МТСП МП -5811

Основните цели на проекта:

·        Съдействие на педагогическата общност за преодоляване на ефектите от институционализацията и социалната изолация на учащите се в СУПЦ ”Елена Грънчарова” Г.Оряховица в съответствие със съвременните стандарти за помощ и подкрепа чрез обучителни семинари и тренинги;

·        Диференциация на социалната помощ на пребиваващите чрез специализирана групова работа за развитие на комуникативни умения и усвояване на валидни поведенчески модели;

·        Индивидуализиране на грижата и социалната подкрепа за интеграция на младите хора след напускане на СУПЦ  в трудова, професионална и обществена среда.

Постигнати резултати :

1.Осъществено въвеждащо и поддържащо обучение на учителите и възпитателите в  6 тренинга с преобладаващи интерактивни методи и една кръгла маса за обсъждане на проблемни за институцията въпроси.

2.Проведени 6 психотерапевтични тренинга с учащите  за преодоляване на изолираността и страха от социално вписване в средата, за развитие на комуникативни умения, за работа в екип, за формиране на готовност за самостоятелен живот и справяне с проблемите на трудовата и професионална реализация извън институцията ;

3.Реализирана богата програма от културно масови и спортно-туристически прояви за разнообразяване на монотонния живот извън учебния процес, осмисляне на свободното време чрез полезни за младежите дейности и формиране на адекватно на условията поведение в и извън институцията  СУПЦ;

4. Изготвени от екипа индивидуални оценки на 54 учащи се и предложена методика за такава дейност на  учителите и социалните работници ;

 5. Създаден психо-социален кабинет,оборудван с компютърна конфигурация и инструментариум за индивидуална и групова работа.

 6. В груповата и индивидуалната работа с учащите се се включиха студенти доброволци от специалността социална педагогика и психология на ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”.

7. С цел устойчивост на постигнатите резултати и като обобщение на опита от проекта се издадоха 2 методически пособия:Помощ и подкрепа на деца и младежи в риск”  и Млади хора в рискова ситуация”, диплянка и документален филм.  

По програма със Съюза на германските народни университети и ФДРЗ от 1995г.  до сега  Дружеството е специализирано като  център за квалификация на специалисти с екологична насоченост и по проблемите на екологично възпитание.От 2003 г. по същата програма бе изграден център за учене през целия живот, който генерира идеи за непрекъснато образование в различни области и различни възрастови групи, разработва проекти за участие в конкурси и др . подобни.

По програма на Световната банка 

Проект “ Подадена ръка” /2002-2003 г./ за професионално обучение на младежи в неравностойно положение.

Реализира съвместно със СМДИ”Младежки дом”-В.Търново проект “Подадена ръка 2004”, финансиран от Социално инвестиционния фонд на МТСП. Провеждат се 3   курса по Организация и управление на собствен бизнес, единият от които е с насоченост към приложните изкуства. Целева група са 60  младежи в неравностойно положение със завършено  висше и средно специално образование от Великотърновска област.Кандидатите се набират из средите на безработните младежи, социално слаби учащи от последния курс на средните учебни заведения във В.Търново и студенти от последните курсове на ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”.Обучението включва запознаване с основите на предприемачеството и управлението на малък и среден бизнес, счетоводство и отчетност на фирмата, изучаване на чужд език, компютърна подготовка и основи на гражданското образование. Групата по приложните изкуства, изучава основи на художествената керамика, за което има оборудвано специално ателие.

По съвместна инициатива  с Фондация  ”Ханс Зайдел” /от 2000- до сега/ за обучение на безработни по “Предприемачество и управление на собствен бизнес”.

 

По договор с РУ “Ангел Кънчев”-Русе  / от 2000 – до 2004 г/ за повишаване  квалификацията на работещи в системата на БТК  технически специалисти.

 

От 2013 г. дружество “Мисъл” се включи в реализацията на проекта  “Студентски практики” по ОПРЧР  като организация, която  предоставя възможност на студенти за производствена практика.   Проектът  е добра възможност за популяризиране дейността на  неправителствените организации като цяло, центровете за професионално обучение, в частност и конкретно тази на  сдружението в обществена  полза, каквото е  ДРЗ  “Мисъл”

      В офиса на дружеството проведоха своята практика 25 студенти, голяма част от които продължаватда  участват като доброволци.

 

 


Начало
| Новини | Събития | Структура | Проекти | Дейности
Устав | Ръководство | Контакти

 Кои сме ние


ДРЗ "Мисъл" е създадено на 9 юни 1992г. като доброволно сдружение на представители на интелигенцията за разпространение на знания от всички области на науката, културата и социалната практика.

натисни тук »

 Какво правим


ДРЗ"Мисъл" предлага квалификационно обучение, курсове и консултации.

натисни тук »

Нашата мисия


Утвърждаване на демократичните ценности чрез непрекъснато образование за населението.

натисни тук »

Нашите партньори


ДРЗ "Мисъл" успешно си сътрудничи с...

натисни тук »